Dit jaar zitten de volgende leden in onze medezeggenschapsraad:

Namens de ouders:
Wiljan Wiersma (voorzitter)
Dirjanne van Drongelen

Namens de leerkrachten:
Nellie van der Horst (secretaris)
Laura Randewijk

Om het werk goed uit te voeren heeft de MR de volgende rechten gekregen:

Informatierecht: Het bevoegd gezag moet de MR inlichten over zijn bezigheden omtrent beleidsvoornemens, financiën, organisatorische en onderwijskundige zaken. De MR heeft recht op overleg met het bevoegd gezag over deze zaken.

Initiatiefrecht: Dit houdt in dat de MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school aangaan een voorstel of standpunt bij het bevoegd gezag neer te leggen. Zowel vanuit het personeel als de ouders kunnen voorstellen ingediend worden.

Instemmingsrecht of adviesrecht: Dit wil zeggen dat bij bepaalde, in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bevoegd gezag instemming of advies bij de MR moet vragen. Het bevoegd gezag mag zonder de instemming van de MR zijn besluit niet uitvoeren. Een advies mag genegeerd worden.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij het over vertrouwelijke zaken gaat. U bent van harte welkom na aanmelding. Wilt u contact opnemen met de Medezeggenschapsraad? Stuur dan een mail naar: mr@paasbergschool.nl
Dit schooljaar vergaderen we op; 13 december, 7 februari, 10 april en 12 juni.

De gemeenschappelijke medezeggenschapraad (GMR) van de stichting waar onze school onderdeel van is, wordt vanuit onze school vertegenwoordigd door Martijn Schilder.

      

Laura Randewijk, Nellie van der Horst, Dirjanne van Drongelen en Wiljan Wiersma